My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Rätt så fort | Main | Det som är spännande med färg »

2017-10-05

Comments

Heidi

Först trodde jag att den rosa var lite för skarp, men på provlappen blir det uppenbart hur bra färgerna passar ihop. Bra matchning där!!

Ibland kan det verkligen vara svårt att vara monogamstickare. Men du har ju en historia av att ibland sticka på flera projekt samtidigt. Och nu när kvällarna blir allt mörkare kan det väl vara passande att dra igång ett projekt som också är en riktigt fin färgklick:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.