My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Bladigt | Main | Sjalar och färg »

2017-09-16

Comments

Marianne

Verkligen snygg och dina färger!

Liisa

Snyggt! Dumt med ont i händerna dock. Hoppas det blir bättre. (Är i liknande situation själv)

Heidi

Vilken fullträff på alla sätt! Färgerna, storleken - allt!

Hoppas att dina händer blir bättre!!!

Att surfa på Ravelry kan ha konsekvenser i form av oväntade stickprojekt, så jag hoppas att du hittar något riktigt bra:D

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.