My Photo

mars 2018

ti on to fre
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ravelry

epost

« Ologiskt | Main | Ännu mera färg! »

2017-08-06

Comments

Heidi

Jag gillar verkligen hur ränderna börjar "kant i kant" i mitten. Får man skriva att det ger en illusion av att mönstret kommer från en tecknad bild?:)

Det är första gången jag ser den typen av mönsterkonstruktion, och det inbjuder ju också till en lek med färger, om man så vill:)

Men aj vad många trådar att fästa. Det kan nog ta en stund innan det är klart... Fast det glömmer man ju så fort den är färdig:)

Jättefin!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.