My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Bästa sortens stickning? | Main | Varför gör jag så här mot mig själv? »

2017-08-20

Comments

Heidi

Den blev precis så fin som jag hoppades på! Visst är det starka färger, men sjalar är ju accessoarer, och ibland kan det vara kul med en färgstark detalj:)

Lite trist med en sjal som hela tiden drar ihop sig, men det tillhör väl kategorin "enstaka misstag" som man lär sig av?:) jag har i alla fall gjort några sådana under åren:)

Varför inte bara repa upp koftan, och sticka något annat du gillar mera? Det skall ju vara kul att sticka också - inte bara att bära det färdiga resultatet:)

Bondtösen

Älskar den gröna färgen! Den gör sig verkligen bland de andra färgerna.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.