My Photo

mars 2018

ti on to fre
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ravelry

epost

« En enda färg är för fegisar | Main | Bästa sortens stickning? »

2017-08-10

Comments

Heidi

Shit, så imponerad jag blev av alla färger! Att sjalen är fin är det ingen tvekan om, men det enda jag kan tänka på är alla trådar som du måste fästa när den är klar... fast det är för att jag inbillar mig att det är sockgarn, och det kan ju faktiskt vara så att det är ullgarn:)

Så jag frågar på en gång - hur tänker du kring alla färgbyten?? russian join, eller klippa och börja om och sedan sy alla trådar på en och samma gång? Eller kanske på något annat sätt??

Och förresten... jag ser rosa och lila och det är ju väntat när du stickar, men jag ser också svart och grönt och det var verkligen länge sedan:)

Bondtösen

Den gröna är verkligen cool! Kommer bryta av så himla bra.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.