My Photo

februari 2018

ti on to fre
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Ravelry

epost

« Matchnings-möjligheter får mig alltid på fall | Main | Den här gången blev det garn! »

2016-10-15

Comments

Heidi

KnappCarlsons har mer än 10 000 olika knappar i sin butik (om jag inte minns helt fel), så dom har verkligen ett stort utbud:) Dom finns på Instagram också, och om du ser något du gillar där, så kan du säkert ringa in en beställning:)

Jag brukar köpa mina knappar där, men tycker ibland att deras utbud är lite litet ibland:)

Magasin Duett har knappar på sin hemsida:)

Hoppas du hittar rätt knappar till jackan:)

Kerstin

Har du kollat Knapplådan i Björklinge? (http://knappladan.tictail.com/)
Jag har inte varit dit personligen men hittade knappar via deras nätshop som passade mig perfekt - svarta rosetter :-)
Lycka till med letandent :-)

Liisa

Jag skulle också tipsa om att ringa knapplådan och prata med dem, de kan säkert leta fram något som passar! Eller så får du komma hitåt på besök!!! :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.