My Photo

februari 2018

ti on to fre
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Ravelry

epost

« Grått | Main | Matchnings-möjligheter får mig alltid på fall »

2016-09-11

Comments

Efwa

Jo, så blir det ju när en stickar fort och tror att en har koll. Större fel och snabbt. Förhoppningsvis går det snabbt att komma i fatt också. Ser fram mot att få se koftan.

Heidi

Jotack, det har hänt mig också:)

Inte så ofta, som tur är:) Men när det händer så brukar jag tänka "vilken tur att jag stickar fort":)

Och tänk så tråkigt livet vore om allting bestod av perfektion:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.