My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Sällsynt dålig planering | Main | Original Leftie »

2016-07-06

Comments

Heidi

Heja!

Visst är det fantastiskt vilken skillnad våtblockning gör! Själv brukar jag våtblocka efter det att jag har sytt ihop plagget. Men det ser väldigt prydligt ut på din bild, att våtblocka innan du syr ihop plagget. Och fördelen är ju uppenbar - det är ju betydligt lättare att blocka det innan. Plus att man kan försäkra sig om att ärmarna ser likadana ut, innan man börja sy ihop plagget.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.