My Photo

februari 2018

ti on to fre
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Ravelry

epost

« Bara för att det är roligt | Main | Från svart-vit till svart-rosa »

2016-05-27

Comments

Efwa

Hoppas du lagt den på ravelry så att jag får veta vilken modell det är.

Heidi

I slutändan handlar det ju om vad man vill sticka, och inte hur det kan fotograferas:)

Men jag håller med dig om cotton viscose. Jag stickade en tröja i det mixat med ett annat garn, och efter ett årtionde håller det fortfarande lika bra:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.