My Photo

februari 2018

ti on to fre
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Ravelry

epost

« Blå | Main | Oj då »

2016-03-25

Comments

Heidi

Man lär så länge man lever, och att köpa mera garn kan aldrig vara fel:)

blir det en kylig vår, behöver du inte vänta tills vintern kommer utan då kan den behövas för att svepa in dig i i väntan på värmen ute:)

Liisa

snyggt! Och rosa/lila känns ju rätt när det gäller dig ;)

Helene

Vilken vacker sjal!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.