My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Hur många textila hobbys behöver man? | Main | Saker kan göras bättre »

2015-12-31

Comments

Heidi

Ett bra år då med andra ord:)

Gott Nytt År:)

Bondtösen

Härligt med så många koftor! God fortsättning!

Liisa

Härligt lila :) gott nytt år!

Garnhumlan

Kul att läsa. Gjorde ett mönster i Custom Fit, men kom inte till skott med att sticka, för det verkade så konstigt. Jag ska nog försöka igen för jag har sett att många är nöjda och dina koftor är fina. Kul att du börjat väva!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.