My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« En färg i taget | Main | 2015 är snart över »

2015-11-23

Comments

Birgith Lundgren

Heja på!
Det kommer att bli bra när du tränat på några meter.
Tänk på att slå med kraft. Du behöver inte slå så många gånger bara du får till knycken.
Hoppas få se det slutgiltliga resultatet när vi kommer på besök.
Kram.

Heidi

Så spännande med vävning!

Det skall bli jättekul att se hur det blir:)

Efwa

Härligt med många hobbies. Min vävstol stod oanvänd sex år i Frankrike innan den flyttade till Sverige i somras. Nu står den i det som ska bli min vävateljé i huset på landet och väntar på att jag ska sätta igång. Varpen drog jag på sådär 1994-95 så den stod oanvänd länge även i Sverige innan den flyttade till Frankrike. Bara en matta är vävd än så länge.
Lycka till med dina mattor!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.