My Photo

februari 2018

ti on to fre
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Ravelry

epost

« Precis så ska man INTE göra | Main | Det är ju alltid roligare med nåt nytt »

2015-09-10

Comments

Heidi

mörkt ute och mörk stickning, då gäller det att ha en bra belysning där man sitter och stickar:)

Bondtösen

Håller med dig. Jag tycker oftast att avancerade stickningar är roligast att sticka på, men det är mina slätstickade enkla koftor som jag använder så mycket att de slits ut.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.