My Photo

mars 2018

ti on to fre
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ravelry

epost

« Hur lång tid ska det behöva ta? | Main | Det blev klart till slut »

2015-08-04

Comments

Heidi

Vilken skillnad!! Det ser verkligen lovande ut!

Det är verkligen ett halkigt garn, men den kommer att få ett jättesnyggt fall som belöning för det hårda arbetet du har lagt ner på den:)

Ser med spänning fram emot slutresultatet:)

Ylva

Ja vilken skillnad , cottonyarn viscose är inte så kul att sticka i alla gånger men det blir väldigt fint lite tyngd ,glans och väldigt mjukt

Ylva

Nu blev det ju lite fel med texten : cotton viscose ska det vara och inget annat ;)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.