My Photo

mars 2018

ti on to fre
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ravelry

epost

« Nu börjar det | Main | Många rosa garner »

2015-08-10

Comments

Liisa

Snyggt! Hurra!

Heidi

Wow, vem bryr sig om veck och överexponering när resultatet blev så himla bra! Den är jättefin, och passformen är perfekt! och knapparna är hur söta som helst!

Jag stickade ju fast knappar på en kofta i ull i våras, och såhär långt har det hållit jättebra, trots flitigt användande. Visserligen var det tjockt garn (drops lima), men jag tror nog att jag kommer att fortsätta med det:)

Ewa Svensson

Snygg kofta . och knapparna är väldigt vackra. Verkligen pricken över i!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.