My Photo

mars 2018

ti on to fre
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ravelry

epost

« Projekt- eller processtickning | Main | Nu börjar det »

2015-07-31

Comments

Heidi

Instämmer - vissa projekt är svårfotograferade. Jag skulle själv vilja gå i en kurs i hur man blir bättre på att fotografera det man stickar:) Fast jag vet redan att för att bli bättre måste man öva - MYCKET, så den delen kan jag ju bli mycket bättre på:D

Rosa är fint. Fast själv har jag tydligen snöat in på blått just nu... jag får väl skylla på att det var länge sedan jag stickade något blått:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.