My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Ordningen är återställd | Main | 2 gånger lila »

2015-03-18

Comments

Heidi

Passformen ser ut att vara perfekt:)

Det är lurigt med garner som ändrar färg när man tvättar det färdiga resultatet. Men förhoppningsvis blir du nöjd med den färg koftan har fått, när den kommer ur tvättmaskinen:)

Nej, man kan inte ha för många koftor. Fast det är klart - jag sitter också fast i koftträsket:D

Bondtösen

Vilken lyxkofta, men ändå bra till vardags. Tycker egentligen att jag blir mest nöjd med de enkla koftorna, utan krusiduller, och då är det ju fint om man kan lyxa med garnet istället :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.