My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Varför tog det så lång tid? | Main | God Jul! »

2014-12-12

Comments

Heidi

koftan passar verkligen bra!!

Bondtösen

Fin den grå koftan blev! Roligt att jag kunde inspirera :-)

Vad spännande att du ska sticka kofta i Zenta. Jag stod och klämde på den där cerisa färgen när jag var på Yll och Tyll häromdagen (också med tankar på en kofta) men nöjde mig med ett par blå nystan till en sjal så länge. Fast jag är väldigt sugen på en rosa kofta till sommaren...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.