My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Det går fortare om man stickar på EN sak | Main | Det var en gång.... »

2014-07-12

Comments

Emmy

Mycket märkligt. Alltihop.

heidi

Märkligt OCH Spännande:)

iHanna

Ja men visst är det märkligt när vi förvånar oss själva och byter riktning, helt plötsligt. jag tror det blir fint det där.

Ewa Svensson

Ska bli spännande att se tunikan färdig - spetskanten är ju söt bara den!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.