My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Monogamstickning lönar sig | Main | Det går fortare om man stickar på EN sak »

2014-06-11

Comments

heidi

den koftan var verkligen söt!

jag gillar inte heller sådär jättemycket att sticka med bomull eller lin, men jag har lärt mig att få det jämnt (val av stickor spelar roll), men precis som du så föredrar jag att bära bomull eller lin sommartid. Men din rapport om garnet låter ju riktigt bra, så jag får spana in det närmare:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.