My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Motsägelsefullt | Main | Märkligt »

2014-06-29

Comments

ylva

vad snygg ! en riktig sommarkofta som klär dig fint, jag hoppas också på att vädret ska bli lite varmare , det blir liksom roligare då även om jag fortfarande jobbar.

heidi

så fin den blev, och så bra den sitter på dig!

och visst är det så att det går fortare att bli klar när man stickar ett projekt i taget:)

Kattis

Superduperfin! 👍

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.