My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Ett inte speciellt vetenskapligt test | Main | Monogamstickning lönar sig »

2014-05-11

Comments

heidi

Regnbågssjalen är väääldigt vacker! Det är nästan så att jag blir sugen på att sticka en till mig själv (fastän jag redan har fler sjalar än vad jag använder:)

Cladonia ser ut som en riktig sommarsjal med dom blåa och vita ränderna:)

Almost linen ser ut som en sån där sjal som är perfekt att ha innanför kappan när det är riktigt kallt ute:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.