My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Vinster | Main | En övning i tålamod »

2014-03-02

Comments

heidi

så smart att "bara" sticka små projekt! snacka om mängder av instant gratification under en hel månads tid:)

Ylva

Kolla vilken grej och att du fixade det :) smart och som sagt , direkt feedback ha det gott kram ylva

Anna

Håller helt med tidigare "kommentatörer" - smart tänkt. Kanske något för den kommande påskledigheten? Att under en långhelg sticka och avsluta något litet projekt varje dag skulle vara roligt.

Själv brukar jag försöka ha några olika projekt igång och de ska helst vara lite olika,i olika garntjocklek och olika svårighetsgrad. Jag behöver något enkelt att sticka på när jag åker bil (när jag själv kör brukar jag inte sticka), något lagom när jag är för trött för att tänka och något extra klurigt som kräver all min koncentration för de mer alerta stunderna.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.