My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Kontrollerad(?) galenskap | Main | Vissa garner kan inte vänta »

2014-03-23

Comments

heidi

det var länge sedan jag gjorde en picotavmaskning - jag hade faktiskt glömt hur mycket tid det tar! Men belöningen är ju att det blir så himla fint:)

Så fint färgerna kontrasterar varandra:)

Ylva

Hej , tittade in för att kolla läget. Ser ut att bli en vårig sjal .Jag har nog aldrig gjort picotavmaskning , kanske nåt att ta sig för nån gång , fast med nåt litet först, då det verkar ta en stund ...

Bondtösen

Vad snyggt det blir! Det måste jag också testa någon gång.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.