My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Ibland gör det faktiskt skillnad | Main | Jo, det gick »

2013-07-21

Comments

EvaL8

Hej. jag gillar inte heller magic loop. Det funkar så bra med kort rundsticka och strumpstickor. Det ska bli kul med stickstämma, utan några loopar. Må så gott till dess. E-L

heidi

jag håller med dig - varför sticka på två ärmar, när man kan sticka en:)

jag har stickat 2 par sockar samtidigt, men jag föredrar att sticka en i taget:)

Ylva

Ja jag håller också med , gillar inte loopstickning, Det blir inte bra när jag gör det i alla fall. Ha det gott
Ylva

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.