My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Ärmar och varvräkning | Main | Livstykketrøjen »

2013-06-08

Comments

heidi

ja, det där med att blocka när man har nyfikna katter är inte det lättaste:)

så smart att spännan ut ärmarna på varandra för att få dom likadana. Det tänker jag lägga på minnet, så att jag kan göra likadant:)

Ja, det handlar ju om att använda tekniker man tycker om:) Jag är inte heller förtjust i magic loop, men jag kan förstå dom som gillar den tekniken:)

Då ser jag fram emot att få se den ihopsydd och klar så fort den har torkat och monterats klart!

Ylva

Ska bli kul att se hur din fint det kommer bli . jag gillar inte heller magic loop men tycker det är ok med korta rundstickor :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.