My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Nästan färdig! | Main | Disktraserapport »

2013-06-29

Comments

heidi

miniugglan är ju bara för söt:)

koftan ser jättefin ut! på bilden ser ärmarna lagoma ut, men det är ju förstås en smaksak hur man vill ha dom:)

ja, det där med provlappar alltså, ibland är dom helt onödiga, men ibland så är dom ett måste om slutresultatet skall bli bra:)

Liisa

Fin tröja och alldeles för många bra tips... Vad stickar du din Laar i? (Tänk om jag kunde sy i knappar i min?)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.