My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Koftor, koftor, koftor | Main | Ärmar och varvräkning »

2013-05-19

Comments

Inger

Tvättar du den bara innan du börjar använda den så ska du se att du kommer att tycka om den.

Liisa

Kinderägg! Berätta vad du tycker om trasan!

heidi

Livstycketröjan är helt i min smak! och Tempest ser inte alls dum ut !

Jag har inte heller fattat det där med att tillverka egna disktrasor. Kanske för att jag verkligen föredrar trasor i material som lämnar blanka ytor efter sig:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.