My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Tarmar? | Main | Koftor, koftor, koftor »

2013-03-27

Comments

heidi

Det ser ut att bli en riktigt fin sommarkofta!

Ja, det där med att det plagg man ser på bilden inte riktigt överensstämmer med hur plagget faktiskt ser ut är lurigt. Ibland är det tyvärr stor skillnad mellan hur det ser ut på bild och hur det ser ut i verkligheten. Så som designer borde man ibland vara tydlig med hur den slutliga formen är tänkt att bli. Själv fördrar jag en skiss på det färdiga plagget där måtten är tydligt angivna, och där man får en klar uppfattning om formen på plagget:)

Rowan Felted Tweed är ju ett väldigt gosigt garn, så den färdiga koftan lär ju bli mjuk, och lättburen:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.