My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Gånger man INTE repar upp | Main | Färgval, baksidor och detaljer »

2013-01-10

Comments

Birgith

Härliga färger du valt för ditt projekt. Blir fint att svepa runt kroppen.

Garnhumlan

Instämmer till100 %. Rätstickning är vackert! Härliga färger du valt.

Stickorren

Heja, Heja, frisk humör, det är det som susen gör.

heidi

Så snygg den kommer att bli!!! kan mycket väl förstå att du vill bli klar med den så att du äntligen kan svepa den runt halsen:)

Åsa i Skuttunge

Håller helt med! Rätstickning är vackert med ett vackert garn.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.