My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Färgval, baksidor och detaljer | Main | Nu måste jag välja »

2013-01-21

Comments

heidi

heja dig! jag är likadan - dom sista varven går nästan fortast för att jag vill bli klar:) och jag kan förstå att du vill bli klar - för den ser ut att bli jättefin! varma, fina färger - den kommer att värma jätteskönt när den är klar:)

Ylva

Vad snyggt det ser ut. Nyfiken blir jag både på sjalen och vad du ska sticka härnäst.Vi hade stickcaf'e igår , saknar dig i soffhörnan.....:-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.