My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« På upploppet | Main | Fel ställe att göra fel »

2013-01-23

Comments

Anna

ÅÅ, den popsjalen är ju helt underbar. Måste sticka, måste sticka! Och ifall du vill ha nån annans åsikt så tycker jag att ljus sjal med mörka ploppar och mörk kant låter jättefint :)

Inger Roback

Jag skulle välja mörk botten.

Jannika

Mörk sjal med mörk kant :)

heidi

jag föredrar också den med mörk botten:)

och promenade ser helt enkelt underbar ut!!!

jag brukar använda mig av russian join när jag stickar med ull, men du har helt rätt att det tar ungefär lika lång tid oavsett metod. så i slutändan handlar det om när och hur man vill fästa trådar:)

LottaH

Samma här den mörka med ljusa pluttar

Ylva

Ja det var inte lätt, men jag lutar nog också åt mörk botten . Din Promenade ser underbar ut. Ha det gott !

Efwa

Den mörka tycker jag mest om. Nu måste jag kolla upp mönstret!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.