My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Nu måste jag välja | Main | Bara 98 kvar »

2013-01-27

Comments

heidi

:(

det enklaste är nog att backa ett varv, och att plocka upp dom släppta maskorna med en virknål i lämplig storlek. att "virka" upp dom släppta maskorna är relativt enkelt, och det blir lättare att få det snyggt.

men usch så förargligt:(

jag hoppas att du står ut!!!

Magdalena

synd att det råkade bli fel, men det där fixar du nog säkert till utan större problem! hoppas tålamodet räcker, bara ;)

helt underbara färger, rolig design!

Ylva

Mm det där fixar du som sagt , men om jag känner dig en smula så blir det upprepning 7 varv OM det inte blir tillräckligt bra den första räddningen :-) Lycka till !

Efwa

Lycka till!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.