My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Rätstickning är underskattat | Main | På upploppet »

2013-01-12

Comments

Anna

Så intressant att du skriver om det här, jag har också funderat mycket över det här med färdiga kit och att få chansen att välja själv. Tycker faktiskt du lyckas formulera jättebra argumenten över båda varianterna! Fast personligen lutar jag nog åt: "jag vill bestämma själv" :) Min respekt för mönstret och designen och designern blir inte mindre för det, liksom!

heidi

en riktigt bra designer tar alla aspekter av stickandet och slutdetaljerna på lika stort allvar:) och även om man inte får välja färger i ett färdigt kit, så är dom nästan alltid värda priset!

det skall bli jättekul att se hur den blir när den är klar:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.