My Photo

december 2014

ti on to fre
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Ravelry

epost

« Rätt sorts pölar | Main | God Jul 2012 »

2012-12-13

Comments

heidi

Tråkstickning i slowmotion - det är då jag ser på en bra film/lyssnar på en spännande ljudbok:) och jag ser att på allt fler bloggar pratar man om nya stickpodden...:)

men en liten varvpeppare funkar det med:)

och ja, det är skönt med något varmt att vira runt halsen nu när det är vinterkyla ute:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.