My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Mer om boken | Main | Fäääärdig! »

2012-09-04

Comments

Emmy

Repa upp och börja om. Du vet att du kommer störa dig på det där, och det är lättare att repa upp nu, än när du är nästan färdig.

Och lätt är det aldrig, det vet du väl...

Ilsefin

Jag skulle nog repa upp. Som Emmy säger, risken är att du kommer att störa dig på det i framtiden.

Ett sätt att undvika pölarna är sticka randigt fast med samma färg. Alltså ta två nystan och sticka två varv med garnet från det ena nystanet och sedan byta till det andra nystanet och sticka två varv med garnet från det osv. Det blir ju lite trassligare på det sättet när man har flera nystan att hålla reda på, men risken för pölar blir mycket mindre.

Möjligen skulle du kunna låta det du stickat vara kvar och börja "randa" på ovanstående sätt fr.o.m. nu, om du kan stå ut med några småpölar i nederkant.

Bondtösen

Håller med föregående skribenter. Repa upp. Är man osäker i början så blir man nästan aldrig nöjd i slutet. Tråkigt men sant.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.