My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Men det här blir ju inte bra... | Main | Stå ut »

2012-09-16

Comments

Emmy

Alldeles väldigt snygg blev den! Sitter som en smäck ju. Vad fin du är! Stickar du en till åt mig nu ;)

Bondtösen

Såååå snygg!

Kattis

Jättefin!

Tackar för tipset om tryckknappar på band. Nu kanske min egen Deco efter lång tid blir helt färdig.

ylva

Den var jättefin tycker jag också. Smart med tryckknapparna, var hittade du dom ? Är intresserad till min kommande kofta.

heidi

den sitter jättebra på dig! jättefin!

Inger

Mycket fin, med det slutresultatet måste den vara värd all möda.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.