My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Några inköp | Main | Mer om boken »

2012-08-19

Comments

Emmy

Tjusigt! Och målet är nära :) Jag sitter också med en såndär otymplig stickning i knät nu.

Och provlappar är bra ;) Aldrig ett projekt utan provlapp. Fast det vet du ju redan att jag tycker...

Ylva

Hej ville bara säga att ditt inlägg om broderiboken var så bra ! Det är farligt att märka upp svårighetsgrad . Det handlar ju mycket om vad man har för handlag. Det jag tycker är svårt tycker nån annan är naturligt lätt.Och varför envisas. Man med att ha sån prisskillnad?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.