My Photo

mars 2018

ti on to fre
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ravelry

epost

« Dagens och gårdagens skörd | Main | Nu börjar det bli otympligt »

2012-08-17

Comments

Inger

Jag tycker du gjorde fullständigt rätt i att hålla dig i några timmar.

Tina

Hoppas du skriver mer om boken när du tittat i den - jag är väldigt sugen på den! Men det låter verkligen mysko med att gradera projekten som dom gjort.

Annika

Jag väntar på boken, den är på väg - från adlibris.
Blir spännande med din kofta, garnet ser härligt ut!
Ha´ en skön helg!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.