My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Två på en gång | Main | Ännu mer ny kunskap »

2012-05-21

Comments

Stickorren

Det är imponerande att lära sig enbart från böcker! Bra jobbat!

Liisa

Men jisses vilket jobb! Och 1000 nålar! Bra kämpat!

lottah

Snyggt, hmm ska kanske plocka fram min och prova jag med :))

Inger

Inte illa, bra gjort tycker jag. Min knyppeldyna har en spets av betydligt bredare format på gång. Den fanns där när jag köpte dynan på auktion.

Helena KNutsson

Jag tycker det är helt fanatstiskt att du har lärt dig detta efter bok! Och vet du, udd och stad är ju en jättebra nybörjarspets, men eftersom den görs av grovt garn är det faktiskt svårare att få den jämn än spetsar i tunnt garn!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.