My Photo

mars 2018

ti on to fre
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ravelry

epost

« Lättpåverkad? Jag? | Main | Inspirationsfrågor »

2012-04-21

Comments

Helena KNutsson

Du har nog gjort ett bra köp, nålar, spolar, minst en langarnsspole, ett distansband och flera mönster. Tror dessutom att något av mönstren hör till övningsserien, alltså ett bra nybörjarmönster, så det där kommer nog bli jättebra! Kolla bara att inte rullen är för mjuk, den kan bli det om den är använd mycket, men det går att åtgärda. Att stoppa om den är dyrt, men man kan linda den hårt, hårt med breda tygremsor för att få den fastare. (om den är för mjuk rör sig nålarna, och då blir det inte bra). Ha riktigt, riktigt roligt!

Birgith

Vad roligt.
Jag har också en knyppeldyna med en påbörjad hättespets (till sockendräktens hätta).

Garn och ord

Vad spännande med ett nytt hantverk! Känns som att man behöver ha tungan rätt i mun när man knypplar. På min blogg finns fem frågor till dig och fyra till.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.