My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Till slut | Main | Modell »

2011-11-22

Comments

Birgith

Färgämnet kallas på svenska för blå bresilja och är inte färgfast.
Spinnolja skall vara bortvättad innan man färgar garnet så det bör inte vara problemet. Växtfärgning kräver också betning innan för att få färgen att fästa bättre, trots det har bresilja dålig hållfasthet.
Färgen man får beskrivs som purpur eller svagt lila beroende på färgmängd och betning.

Merfarg.blogspot.com

Aha, fattade inte att det var växtfärgat!
Vet inte hur det är med just bresilja, men den typen av färgändring är inte helt ovanlig. Tex när man tvättar i ett "annat" pH värde.

ylva

Märkligt att det belv liksom mörkare tycker jag. Jag tycker också att den tvättade färgen blev fin.

Tina

Skumt! Tur att du gillar den "nya" färgen också.

Lena

Tur i oturen att det inte blev en färg du ogillar...
Någonstans på garnets banderoll borde finnas uppgift om tålighet när det gäller fällning och ljusäkthet. Indigofärgat garn fäller mycket....

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.