My Photo

mars 2018

ti on to fre
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ravelry

epost

« Sol ute, sol inne... | Main | Vad är det med tiden? »

2010-11-07

Comments

Åsa i Skuttunge

jojo jag var likadant..inget garn hem men en massa annat....:-)

Emmy

Tycker visst att du ska vara nöjd. Det kan ju inte bli perfekt första gången heller. Och jag tycker att det ser jättefint ut. Annars säger jag som du stjälksöm är jag en hejare på, men schattérsöm.... hur gör man egentligen?

Samtal från min trädgård

Men så var vi där samtidigt. Köpte också det fina kashmirgarnet, verkligen ett fynd, men det var också ända garnet jag kom hem med!

Alexandra

Tycker broderiet är jätte fint! Hoppas allt är bra med dig =)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.