My Photo

mars 2018

ti on to fre
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ravelry

epost

« Semester del 1 | Main | Bara lite snabbt, och semester del 2a »

2010-07-18

Comments

Samtal från min trädgård

Det låter bara så trevligt, och garnaffärer utomlands är alltid ett besök värd. Roligt att du fick något med hem.

Åsa i Skuttunge

Tack för fåret!

Carola

Spinnpaketet är på väg till dig nu. Du borde ha det inom en eller ett par dagar. Hoppas du blir glad över det jag plockat ihop till dig :)

ylva

Vilken trevlig semester du har varit på och ska på ....blir lite avundsjuk fast jag kan nog hoppa alla militärmuseum tror jag.....:-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.