My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Det som varit och det som komma skall | Main | Jag dreglar.... »

2009-08-10

Comments

Dödergök

Hej och tack för senast!
Vad kul att se en bild på mig själv där jag ser glad ut, jag var lite orolig för att jag såg hunger-sur ut hela tiden. :)

/Dödergök

Åsa i Skuttunge

Vi hade verkligen väldigt trevligt! Tack för det! Vila nu upp dig så hörs vi...

ylva

Åhh man missade nå´t helt klart, Fina bilder, Och som sagt vila nu upp dig till nästa stickkafe´.

Mormors bod

Oj så fint och mysigt det såg ut att vara. Blir ett minne för livet antar jag.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.