My Photo

mars 2018

ti on to fre
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ravelry

epost

« Bara lite garn | Main | Alla sätt är bra utom de dåliga »

2008-07-10

Comments

Ilsefin

Klart jag minns Nanne :) Och avundsjuk är vad jag blir på dina nya skor. Grymt snygga!!

ylva

Jättefin sko, passar dig precis! Skulle vilja ha själv.

/Y.

Mia

Snygga röda slejf-skor! Nästan så jag själv börjar nynna på Nanne.. ;-)
För någon månad sedan var jag till Knulp och köpte de där svarta med smal slejf och "hålmönster", rekommenderas! :-)
/Mia

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.