My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« OS-framsteg / Olympic progress | Main | Inget aprilskämt / No Aprils fool... »

2006-02-22

Comments

mary

To finish over half of that sweater is an acomplishment all into itself!!

heidi

Hej Marika,

Så tråkigt med handen - klokt av dig att vara rädd om dig!!! Mermaid ser fantastisk ut med den svart-röda kombinationen. Skall bli spännande att få se en bild på det färdiga resultatet.

Tröjmönstret du frågade efter finns i Knitter's, Summer 2005 K79, och tröjan heter Aguave. Just nu lutar det åt att jag gör den i Silky Wool:-)

Cecilia

Klokt att tänka på hälsan i första hand.

Anna

När du gör en tröja gör den med rundsticka även om du stickar fram och tillbaka . Så spar du på händerna.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.