My Photo

mars 2018

ti on to fre
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ravelry

epost

« Taggad? Jag? / I've been tagged | Main | Klara, färdiga, GÅ! / Ready, steady, GO! »

2006-01-24

Comments

Susanne

Tjusig knapp. Om det finnsen OS-gren i knapp skapande tog du just första pris.

Ullis

hejsan! Snygg knapp, jag joinar Team Sweden jag också! har äntligen fått den att synas på min sida, har jobbat på det ett par dagar... Hursomhelst, tack!

Mary

I would love to join team Sweden too! Jag kan prata svenska med jag ar inte sa duktig. :)

Emma

Hej, får jag vara med i Team Sweden? Jag stickar chicknits Twist, som också är vatten över huvudet, men det skulle ju vara en utmaning...

Marianne

Har vi någon hemmaarena för vår stickning? Vi får ju inte mötas på Sticklistan eftersom Emma har kastat ut oss. Skall vi var på Stickning på Yahoo?

Katrina Davis

Did anyone see the lovely Swedish flag mittens the team was wearing at the Opening Ceremonies. I must knit a pair. I'm a new knitter so it might be a challenge. Also, loved their hats.

My mom was from Sweden, so I can somewhat understand what you guys are saying Swedish.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.